Lover og forskrifter

Lover og forskrifter bransjen må forholde seg til

EUs Tømmerforordning

Tømmerforordningen har som hensikt å bidra til bekjempelse av ulovlig hogst og handel med tømmer og treprodukter som stammer fra ulovlig hogst.

REACH

REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals