REACH

REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

REACH er et europeisk regelverk om kjemikalier. Det gjelder i Norge gjennom EØS-avtalen. Miljødirektoratet er ansvarlig nasjonal myndighet i Norge

Under REACH skal industrien registrere sine stoffer til det europeiske kjemikaliebyrået ECHA. Industrien har ansvaret for å dokumentere egenskapene til stoffene og vise hvordan disse kan håndteres på en trygg måte for helse og miljø.

Utfyllende informasjon finnes hos Miljødepartementet: http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/For-naringsliv/Kjemikalieregelverket-REACH/

REACH forskriften: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?ltdoc=/for/ff-20080530-0516.html