Vi jobber med

Vi arbeider med en rekke temaer og saker som er viktige for utviklingen av vår bransje. Det gjør vi blant annet gjennom ulike prosjekter, ved å delta i relevante utvalg og arbeidsgrupper og gjennom samarbeid med andre aktører. Vi er medlemmenes talerør overfor sentrale og lokale myndigheter, og er en pådriver for å sikre rammebetingelser og verktøy som setter næringen i stand til å øke konkurransekraft og verdiskapning. Her er noen av temaene vi jobber med.

Standardisering

Byggenæringen og industrien må forholde seg til en rekke standarder. Treindustrien engasjerer seg i standardarbeid på flere områder, blant annet for tre som materiale, miljø, produktinformasjon og digitalisering.

Verdikjeden Skog og Tre

Skog- og trenæringen er en fremtidsrettet og bærekraftig næring hvor Norge har kompetansen og alle forutsetninger for å lykkes. Dette krever en helhetlig politisk satsing gjennom oppfølging av anbefalingene i SKOG22-strategien.

Europeiske organisasjoner

For Treindustrien er det viktig og være tilstede på internasjonale arenaer. På europeisk nivå blir det fattet en rekke beslutninger som direkte påvirker norsk industri og byggenæring.

 

pexels-photo-211122.jpg

Digitalisering

Digitalisering av byggenæringen byr på store muligheter, men også noen utfordringer, for norsk industri. Skal vi få effekten vi ønsker må norsk byggenæring digitalisere sammen! Derfor jobber vi tett med de andre bransjene i byggenæringen om dette.