Høringsinnspill – "Høring om vogntog med lengde 24,00 m på modulvogntogvegnettet og økt lengde ved transport av medbringertruck" 

Høringsinnspill til Vegdirektoratet fra Treindustrien 30.08.2019

Det vises til høringsforslag om å tillate vogntog med lengde 24,00 meter på modulvogntogvegnettet og økt lengde ved transport av medbringertruck. 

Treindustrien er bransjeorganisasjon for produsenter av trelast og trebaserte byggmaterialer. Vi har rundt 90 medlemsbedrifter og organiserer vel 90 % av den norske produksjonskapasiteten på området. Transport av råvarer/tømmer inn til sagbrukene og av ferdigvarer ut til markedet utgjør en stor del av kostnadene for industrien. Det å øke tonnasjen pr. transport medfører store kostnadsbesparelser. Samtidig utgjør det et viktig bidrag i klimasammenheng når samme last kan kjøres med færre vogntog på veiene.  

Treindustrien støtter forslaget fra Vegdirektoratet som utvider definisjonen av hvilke typer kjøretøy som kan tillates på modulvogntogvegnettet. Det er presisert i høringsnotatet at tillatt totalvekt for 24-metersvogntogene vil være 60 tonn på veger som er åpnet for dette. Dette er en vesentlig forutsetning for å kunne ta disse vogntogene i effektiv bruk. Vegdirektoratet ønsker å sette krav til 7 aksler for kjøretøy med totalvekt over 50 tonn. Ved investering i nye kjøretøy vil dette være enkelt å tilpasse.  Det er bedt om særskilt tilbakemelding på om man ønsker mulighet til å ha vogntog med 6 aksler opp til 54 tonn. Treindustrien ber om at det åpnes også for 6 aksler og 54 tonn, da noe av dagens bilpark vil være enklere å tilpasse til dette.  

Treindustrien vil samtidig understreke viktigheten av å få åpnet flere vegstrekninger for modulvogntog. Det medfører en vesentlig konkurranseulempe for norske bedrifter når de ikke kan ta i bruk mest den effektive transportmetoden. Det gjenstår fortsatt å få åpnet en rekke strekninger fra industri og ut til hovedvegnettet, og Treindustrien mener det haster å få åpnet disse strekningene.