Innspill til NTP – Etablering av et bruprogram

Innspill til NTP fra Verdikjeden Skog og Tre - Etablering av et bruprogram

Skog- og trenæringen ber Vegdirektoratet foreslå etablering av et bruprogram for fjerning av flaskehalser på fylkesvegnettet i NTP 2018-2029. Flaskehalser i denne forbindelse er bruer som begrenser kjøring med 60 tonns tømmervogntog og modulvogntog. 

Treindustrien, Treforedlingsindustriens bransjeforening, Maskinentreprenørenes forbund, Landsorganisasjonen i Norge, Fellesforbundet, Norges Skogeierforbund, Norskog og NoBio utgjør samarbeidet Verdikjeden Skog og Tre. Hensikten med samarbeidet er bl.a. å sikre næringen konkurransedyktige rammevilkår. Verdikjeden Skog og Tre ber Vegdirektoratet vurdere etablering av et bruprogram som én av satsingene i Nasjonal Transportplan 2018-2029.

Som del av krisepakken for skognæringen ble det gjennom revidert nasjonalbudsjett i 2013 bevilget 90 mill. til fjerning av flaskehalser på riksvegnettet. De tiltak som er gjennomført for disse midlene har gjort det mulig å åpne store deler av riksvegnettet for 60 tonns tømmervogntog, og ved utgangen av 2015 var 88 % av riksvegnettet åpnet for kjøring med 60 tonn totalvekt. Sammenlignet med næringens transportkostnader før 2007 da 56 tonn totalvekt ble innført, har de tiltakene som er gjennomført de siste årene redusert skognæringens transportkostnader med ca. 50 mill. årlig. Det viser at dette har vært svært lønnsomme tiltak.

For fylkesvegnettet er andelen veger som er åpnet for 60 tonn betydelig lavere. I fylkene på Øst- og Sørlandet ligger denne andelen stort sett mellom 30 og 70 % og på Vestlandet og i Norge betydelig lavere. På bakgrunn av dette mener Skog- og trenæringen at tiden nå er inne for å gjøre en målrettet innsats for å fjerne flaskehalser på fylkesvegnettet. Gjennom svar på Sveis nr. 2013/007241-101 har regionene allerede beskrevet tiltak og oppgitt kostnadsoverslag for noen av flaskehalsene. Vårt inntrykk er at fjerning av mange av disse flaskehalsene vil være lønnsomme prosjekter. Eksempel på et slikt prosjekt er Steinsbrua på Fv. 21 i Østfold hvor forsterkning av stålplatebærere er beregnet å koste 6 mill. Dette tiltaket vil etter våre foreløpige beregninger gi en årlig innsparing i skognæringen på 800.000 til 1 mill. per år. Hvis det forutsettes at investeringen skal avskrives over 20 år, betyr det en avkastning på 12-15 %.

Vegdirektoratet har innvilget støtte til Skogeierforbundets prosjekt «Verktøy for flaskehalsanalyser i skognæringen». Ved hjelp av dette verktøyet vil det nå bli utarbeidet oversikter over de viktigste flaskehalsene i hvert enkelt fylke og hvilke innsparingspotensialer det er mulig å realisere ved å fjerne disse. Flaskehalsanalyser for skognæringen vil derfor kunne brukes både for å målrette investeringer og for å kvalitetssikre lønnsomhetsberegninger. Verktøyet vil bli ferdigstilt i løpet av 1. kvartal 2016.

Etter vår vurdering vil det være hensiktsmessig at et bruprogram utformes etter samme modell som ras- og tunnelsikringsprogrammene.