Fjerning av Treprogrammet

13. oktober 2015

Regjeringen har bestilt SKOG22-strategien hvor en samlet næring står bak anbefalingene i strategien. SKOG22 foreslår en rekke tiltak for å øke bruken av tre som et ledd i å nå nasjonale klimamål. Anbefalingene legger til grunn at både myndighetene og næringen må gjøre grep for å nå mål. – Skal man lykkes med innovasjon og omstilling for å øke verdiskapingen basert på fornybare ressurser kreves det en aktiv og ikke minst målrettet næringspolitikk, sier adm. direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

Regjeringen foreslår i Statsbudsjettet 2016 å avvikle Treprogrammet som ble innført i 1999, hvor formålet blant annet har vært å øke bruk av tre som byggemateriale.

- Skal Treindustriens produkter og løsninger bli konkurransedyktige må industrialiseringsgraden økes, og det må utvikles dokumenterte og standardiserte byggløsninger basert på fornybare bygningsmaterialer, sier Finstad.

Omstillingsprosessene pågår for fult i treindustrien, og næringen har stort fokus på det bedriftene selv kan gjøre for å tilpasse seg markedssituasjonen. Et av målene er å utvikle standardiserte og dokumenterte byggesystemer for høyere bygg, tilpasset økt urbanisering og fortettingstrender.

- I dag er konkurransevilkårene vesentlig dårligere for norsk treindustri på en rekke områder. For å kompensere for konkurranseulempene må industribedriftene utvikle nye konkurransedyktige konsepter og løsninger, sier adm. dir. Heidi Finstad. I dette perspektivet er det helt avgjørende at Regjeringen støtter opp om endringsprosessene som nå pågår.

- Forslaget om å fjerne Treprogrammet er et svært uheldig signal fra Regjeringen. Det er igangsatt en rekke prosesser med ambisjoner om et grønt skifte i norsk økonomi for å nå samfunnets klimamålsetninger, sier Finstad.

Det grønne skifte vil ikke la seg gjennomføre uten konkret handling og målrettede tiltak.

Treindustrien forventer at når Stortinget skal vedta budsjettet for 2016, så er dette et bidrag til en politikk som støtter opp om næringsutvikling i retning av det grønne skiftet, sier adm. dir. Heidi Finstad.