Innføring av modulvogntog

3. september 2015

- Byråkrati til hinder for effekt av forskriftsendringer

Treindustrien og skognæringen har kjempet for å innføre modulvogntog på veiene for å redusere konkurranseulempe mot Sverige.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gikk for over ett år siden inn for modulvogntog på norske veier. Nå foreligger endelig kriteriene som gir grunnlag for å vurdere hvilke vegstrekninger som kan åpnes for modulvogntog.

Treindustrien og Norges Skogeierforbund er positiv til at Samferdselsministeren er en pådriver for bedre konkurranseulempene for næringslivet ved at det nå endelig er klart for å vurdere 60-70 nye strekninger for modulvogntog, sier adm. direktør Heidi Finstad i Treindustrien og adm. direktør Erik Lahnstein i Skogeierforbundet.

Vurderinger om hvilke fylkesveger og kommunal veger som skal åpnes for modulvogntog skal gjøres etter en dialog med fylkeskommune/kommune.

  • Skog- og trenæringen har over lang tid jobbet for å få effekt av innføring av 60 tonn og 24 meters vogntog for transport av tømmer. Effekt av forskriftsendringen som tillater 60 tonn og 24 meter vogntog for tømmer avhenger av at kommuner og fylker bidrar til oppskriving av veglister. Til tross for at næringen har lagt ned store ressurser for å få effekt av forskriftsendringen, gjenstår fortsatt mye før man ser resultater på fylkesvegnettet og på kommunale veger, sier adm. direktør Erik Lahnstein i Skogeierforbundet.
  • Det har vist seg svært ressurskrevende å få fylker og kommuner til å følge opp mulighetene som forskriftsendringene åpner for. – Som oftest handler det om administrativ oppfølging, og ikke de store investeringene. Når kriteriene endelige er klare for innføring av modulvogntog, frykter Treindustrien at det vil gå lang tid før næringen oppnår kostnadseffekter på samme måte som vi har sett ved innføring av 60 tonn for tømmertransport, sier adm. direktør Heidi Finstad i Treindustrien.
  • Regjeringen har satt behov for forenkling på dagsorden. Dette er et eksempel på hvordan byråkrati og administrasjon mellom ulike beslutningsnivå er til hinder for å oppnå konkurranseeffekter av ordninger som har til hensikt å bedre konkurransesituasjon, sier adm. direktør Erik Lahnstein i Skogeierforbundet.

Nå starter et omfattende arbeid får å få åpnet fylkesvegnettet og viktige kommunale vegstrekninger for å utnytte de vedtak som Samferdselsministeren har vært en pådriver for.

  • Kriteriene legger til grunn at strekningene som tjener viktige næringsmessige formål skal vurderes, når myndighetene skal åpne strekningen for å sikre atkomst til viktige havner, godsterminaler eller industriområder. Dette er et viktig kriterie for industrien som gir håp om snarlig effekt, sier adm. direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

Treindustrien og Skogeierforbundet ber Samferdselsministeren være en pådriver overfor fylker og kommuner.

  • Det bør settes en snarest mulig konkret frist for når gjennomgangen skal være ferdig av de enkelte strekninger, sier adm. direktør Lahnstein i Skogeierforbundet.
  • Industriens konkurranseulemper må ikke belastes ytterligere med unødig sendrektighet og byråkrati, sier adm. direktør Heidi Finstad i Treindustrien.