Oppfølging av SKOG22

15. desember 2015

Treindustrien, Treforedlingsindustriens bransjeforening, Maskinentreprenørenes forbund, Landsorganisasjonen i Norge, Fellesforbundet, Norges Skogeierforbund, Norskog, og NoBio, som samarbeider i "Verdikjeden Skog og Tre", sendte 16. mars 2015 brev til statsråden der vi skisserte hvordan SKOG22 skulle kunne følges opp. Vi kan ikke se at brevet er besvart.

Verdikjeden Skog og Tre ba i brevet regjeringen ta initiativ til å gjøre skog- og trenæringen til et strategisk satsingsområde. Statsråden oppfordres til å ta eierskap til en felles oppfølging av SKOG22 gjennom et initiativ til å etablere en arena for regelmessig dialog mellom berørte departementer og aktører i den skog- og trebaserte verdikjeden.Det regjeringsoppnevnte SKOG22-utvalget leverte sin rapport til Statsråden i januar 2015. Utvalget anslår i sin rapport at næringens omsetning kan firedobles og at næringen kan bidra til å redusere de nasjonale klimagassutslippene med om lag 20 prosent. Rapporten er etter vårt syn et viktig bidrag i arbeidet å utvikle den skogbaserte verdikjeden til å bli en bærebjelke i utviklingen mot lavutslippssamfunnet. Vi vil uttrykke vår bekymring for at anbefalingene fra SKOG22 så langt ikke er blitt fulgt opp.

Ved å utsette viktige tiltak for skognæringen fram til skogmeldingen legges fram i 2016, er vi redd for at også forslaget til Statsbudsjett for 2017 vil inneholde få av de tiltakene som er nødvendige for å få til økt verdiskaping i næringen. Derfor vil vi gjenta vårt innspill om viktigheten av at anbefalingene i SKOG22 følges opp.

Verdikjeden Skog og Tre stiller gjerne opp i et møte for å drøfte videre oppfølging av SKOG22 og redegjøre nærmere for våre tanker. Vi forutsetter samtidig at SKOG22 vil bli fulgt opp i statsbudsjettet for 2017.