produktinformasjon
Illustrasjon: Treindustrien

Digitalisering

Digitalisering av byggenæringen byr på store muligheter, men også noen utfordringer, for norsk industri. Skal vi få effekten vi ønsker må norsk byggenæring digitalisere sammen! Derfor jobber vi tett med de andre bransjene i byggenæringen om dette.

Det skjer store teknologiske endringer i verden. Digitalisering påvirker alle næringen, også norsk byggenæring, og påvirker måten vi jobber og løser oppgaver på, hvordan vi samhandler og kommuniserer. For byggenæringen kan digtalisering blant annet være verktøy for å nå mål om raskere byggetid, mer effektive produksjonsprosesser og klima- og miljømål.

Produktinformasjon blir stadig viktigere. Denne må kunne leveres digitalt og sømløst. Det er avgjørende for norsk konkurransekraft at det ikke utvikler seg mange ulike systemer for håndtering av dette, som ikke snakker sammen. For Treindustrien er det et viktig prinsipp at leverandørene har eierskap til informasjon om sine produkter.