Verdikjeden Skog og Tre

Skog- og trenæringen er en fremtidsrettet og bærekraftig næring hvor Norge har kompetansen og alle forutsetninger for å lykkes. Dette krever en helhetlig politisk satsing gjennom oppfølging av anbefalingene i SKOG22-strategien.

Den skogbaserte verdikjeden er omfattende og den gjensidige avhengigheten innenfor kjeden er sterk. Forsvinner ett ledd ut av markedet, får resten av verdikjeden store problemer. I samarbeid med myndighetene vil vi sikre økt effektivitet og lønnsomhet i alle ledd. Det er etablert et samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, bestående av organisasjoner som inngår i verdikjeden for skog og tre. Hensikten med samarbeidet er å fremme et felles budskap som grunnlag for en næringspolitikk som trygger norsk verdiskaping basert på skogen som ressurs. Målet er å utvikle rammebetingelsene slik at hele den skogbaserte verdikjeden blir konkurransedyktig.

Samarbeidet Verdikjeden Skog og Tre består følgende organisasjoner:alt

Brosjyren "Samarbeid i Verdikjeden Skog og Tre" kan fås tilsendt ved å ta kontakt på mail.