2020_12_Heidi Finstad_Foto Ingar Sørensen.jpg

Bedriftene trenger levelige strømpriser

Det må på plass en ordning som gir bedriftene levelige strømpriser, og det haster. Mangedoblede strømutgifter er svært alvorlig for norske bedrifter, også i treindustrien. Strømstøtteordningen og fastprisregimet har ikke løst noe. Nå må en kompensasjonsordning som virker på plass.

Strømstøtteordningen som dekket 4. kvartal 2022 traff ikke bedriftene, og fastprisordningen som er trukket fram som løsning er lite aktuell. Fastprisavtalene øker risiko og gir ikke nødvendig forutsigbarhet eller levelige strømpriser. Myndighetene må ta inn over seg den alvorlige tilbakemeldingen fra industri-Norge om at fastprisavtalene ikke virker etter intensjonen. Bedriftene kan ikke være prøvekaniner. Tiden går og arbeidsplasser og investeringer står på spill.  

Det må på plass ordninger for norske bedrifter som er bedre enn andre land. Tilgang på tilstrekkelig og rimelig fornybar kraft har vært en forutsetning for industriutvikling i Norge. Vi ser kraftfulle ordninger for å sikre levelige energipriser for næringslivet i andre land. Det er avgjørende for å sikre konkurransekraft for norsk næringsliv og industri at det handles også i Norge. Dette haster. 

Det er nå behov for en midlertidig ordning raskt, mens det jobbes for å finne de langsiktige løsningene for kraftutbygging og innretning på markedet.  Regjeringen og Finansdepartementet har ansvar for å finne innretning på ordningen. De har oversikt over ulike regelverk og er dermed i stand til å gjøre konsekvensvurderinger. Treindustrien mener en midlertidig ordning bør være enkel å administrere og baseres på direkte støtte i minst to år. Norsk Industri har vist til den tyske modellen basert på gassforbruk der myndighetene garanterer en pris på 75 øre for 70 % av forbruket til bedriften i 2021, mens resten må kjøpes i spotmarkedet. Treindustrien støtter å se til andre land som vi konkurrerer med. Treindustrien mener det også kan vurderes en ordning som likner på strømstøtteordningen til husholdninger, eksempelvis med støtte for 80 % av kostnaden over 60 øre/KWh.  Poenget med ordningen må være å sikre konkurransedyktige strømkostnader for norsk industri, og ikke minst redusere usikkerheten som nå råder.

Strømkostnaden for bedriftene har ligget i snitt på 30 - 35 øre i perioden fra 2016 til 2020 før pandemien, og er nå mangedoblet. Dagens høye strømpriser gjør at mange bedrifter går med underskudd og det er ikke mulig å sende regningen til kundene når strømkostnadene har økt inntil 414 % på kort tid. Strømprisene tapper næringslivet for nødvendige omstillingsmidler til energieffektivisering og egen strømproduksjon. Det tar tid å bygge opp industri. Det er gjort langsiktige investeringer basert på moderate og stabile strømpriser. Normalt lønnsom industri kan rives ned på kort tid dersom konkurransekraften svekkes. 

 

Les også sak hos NRK: Byggevarebransjen krever bedre strømstøtte