skog2 Treteknisk.jpg

EUDR - Hva medfører den nye avskogingsforordningen?

Fra nyttår trer nye krav til omsetning av tømmer og treprodukter i kraft i EU gjennom avskogningsforordningen (EUDR). Forordningen erstatter dagens tømmerforordning (EUTR) og medfører nye krav til informasjon, sporbarhet og aktsomhet.

Avskogingsforordningen (EUDR) ble vedtatt i EU 31. mai 2023. Formålet er å hindre at produkter som omsettes i Europa bidrar til avskoging og skogforringelse. Bestemmelsene blir gjeldende fra 30. desember 2024.

Det stilles krav om at produktene er:

 • Avskogingsfrie og ikke har bidratt til skogforringelse
 • Lovlig produsert (i henhold til relevante lover, definert i forordningen)
 • Dekket av en erklæring om tilbørlig aktsomhet

Det vil bli forbudt å omsette varer fra områder som er avskoget eller utsatt for skogforringelse. I forordningen er dette definert som følger:

 • Avskoging: Conversion of forest to agricultural use, whether human-induced or not
 • Skogforringelse: Structural changes to forest cover, taking the form of the conversion of:
  • primary forests og naturally regenerating forests into plantation forests or into other wooded land; or
  • primary forests into plantet forests
 • Det er satt en cut-off dato 31. desember 2020 som betyr at relevante produkter og råvarer må være produsert på arealer som ikke har blitt avskoget etter 31.12.2020 og trevirke må være høstet uten å ha forårsaket skogforringelse etter 31.12.2020.

Hva omfattes?

Scopet utvides betydelig fra dagens tømmerforordning, og den nye forordningen gjelder en rekke ulike råvarer og produkter. EUDR omfatter produkter som inneholder, er fôret med eller produsert med bruk av disse varene:

 • Soya
 • Palmeolje
 • Storfekjøtt og produkter av storfe
 • Tømmer og treprodukter
 • Kakao og sjokolade
 • Kaffe
 • Gummi

I et eget annex er det listet opp en rekke produkter laget av disse råvarene som omfattes av forordningen. For tømmer og treprodukter gjelder forordningen blant annet for biobrensel, trelast, møbler, trebaserte plater, biomasse, papir, trebygg, treemballasje og en rekke andre produkter. (Det foreligger ingen norsk oversettelse av produktlista ennå. Opplistede produkter er basert på Treindustriens egen tolkning).

Hvem omfattes?

Både virksomheter (operators) og forhandlere (traders) omfattes av regelverket. Virksomheter er de som plasserer varer på EUs marked for første gang eller eksporterer varer fra EU. Forhandlere er selskaper som gjør varene tilgjengelige på EUs indre marked, etter at de er plassert der for første gang. For forhandlere som er små- og mellomstore bedrifter gjelder noe enklere krav.

Aktsomhetserklæring og geolokasjon

Det stilles krav til aktsomhetsvurdering som skal vise at råvarene og produktene som omsettes er i tråd med forordningen. Dette innebærer informasjonkrav om å bevise fravær av avskoging, informasjon om råvaren eller produktets opphav og kilde og varene må geokodes. Det stilles også krav til risikovurdering og risikoforebygging. Omfang av kravene baseres på hvilken klassifisering opprinnelseslandet blir gitt. Land vil bli kategorisert som enten low, standard eller high risk. Dette arbeidet er ikke ferdig og det er uklart om det blir klart før bestemmelsene trer i kraft i EU 30. desember. Inntill det er klart blir alle land automatisk klassifisert som "standard risk". Dette medfører betydlig strengere aktsomhetskrav enn "low risk"-klassifisering.

Informasjonssystem

EU utvikler et digitalt informasjonssystem som skal inneholde alle virksomhetenes og forhandleres aktsomhetserklæringer (inkludert geolokasjon). Det foregår nå testing av api-tilgang for virksomheter som vil teste systemintegrasjon. Det skal også være mulig å taste informasjonen direkte inn i informasjonssystemet. 

Les mer om informasjonssystemet her: The Deforestation Due Diligence Registry - European Commission (europa.eu)

Hva skjer i Norge?

Avskogingsforordningen er merket som EØS-relevant. Det pågår nå vurderinger av hvordan forordningen skal tas inn i norsk regelverk. Forordningen gjelder langt flere råvaregrupper enn dagens tømmerforordning, og det pågår politiske vurderinger av om forordningen i Norge skal omfatte alle aktuelle råvaregrupper og produkter. For tømmer og trevirke er det liten tvil om at regelverket vil bli gjeldende, men prosessene som pågår kan medføre at det tar tid å implementere forordningen i norsk regelverk. Dersom regelverket ikke er tatt i norsk lovverk innen bestemmelsene trer i kraft 30. desember 2024 vil norske produsenter få en overgangsperiode der dagens regelverk vil gjelde innenlands, mens man må forholde seg til EUDR ved eksport til EU. Dette vil også innebære to ulike dokumentasjonsregimer.

Her finner du mer informasjon om EUDR