Jernbane

Treindustrien mener det må tilrettelegges for overføring av gods fra vei til bane. Det må settes av nok midler til oppfølging av de tiltak som ligger inne i Jernbaneverkets godsstrategi og vedtatte Nasjonal transportplan 2018-2029.